Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE STAROSTY OŁAWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D – ul. Kilińskiego w Oławie – długość około 400 mb, działki nr : 4 AM-74, 1, 7, 8 AM-73, jednostka ewidencyjna 021501_1 Oława, obręb ewidencyjny 0003 Oława

2017-07-27 14:32:44
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2017-07-14 14:55:08
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniającą warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty, na adres: wssp@um.olawa.pl

 

2017-07-06 08:51:42
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniającą warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2017-07-06 08:42:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ul. Cichej w Oławie

2017-06-21 13:02:37
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 9/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Brzeg-Ziębice-Kiełczów wraz z obiektami towarzyszącumi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego (...)

2017-06-20 13:05:55
Zarządzenie Nr 65/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

2017-06-07 15:02:04
Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

Uwagi w sprawie oferty proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia oferty na adres wssp@um.olawa.pl

2017-06-05 13:01:16
Zarządzenie Nr 50/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2017-05-10 14:40:32
Obwieszczenie Starosty Oławskiego o udzieleniu Gminie Miasto Oława zezwolenia na rozbudowę inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L od ulicy Zacisznej w kierunku ul. Kutrowskiego w Oławie wraz z odwodnieniem i oświetleniem, działki nr 11/5, 1, 12, 20/53 AM-30, jednostka ewidencyjna 021501_1 Oława, obręb ewidencyjny 0003 Oława

2017-04-20 10:19:38