Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Oławie na dzień 20 marca 2017 r.

2017-03-20 12:59:22
Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany przepisów dot. wycinki drzew

2017-02-08 14:45:58
INFORMACJA o kwocie dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2017-01-25 14:06:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Spacerowej do ul. Kilińskiego w Oławie, na działkach nr 5, 7/1, 6/1 AM-90 obręb Oława w granicach terenów zamkniętych

2016-09-12 12:03:03
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Oława przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

2016-08-19 11:42:14
Zarządzenie Nr 54/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2016-06-15 14:35:11
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2015 r.

2016-06-02 13:26:28
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym w roku 2015 rozłożono na raty opłatę adiacencką oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

2016-05-31 14:29:30
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2015 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2016-05-20 10:41:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oława o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki uzależnień – pomoc rodzinom z problemem alkoholowym w terminie od 1 marca do 31 lipca 2016 roku

2016-02-01 14:43:19