Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Oławie na dzień 20 marca 2017 r.

2017-03-20 12:59:22
Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany przepisów dot. wycinki drzew

2017-02-08 14:45:58
INFORMACJA o kwocie dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Miasto Oława

2017-01-25 14:06:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Spacerowej do ul. Kilińskiego w Oławie, na działkach nr 5, 7/1, 6/1 AM-90 obręb Oława w granicach terenów zamkniętych

2016-09-12 12:03:03
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Oława przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

2016-08-19 11:42:14
Zarządzenie Nr 54/0050/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2016-06-15 14:35:11
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2015 r.

2016-06-02 13:26:28
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym w roku 2015 rozłożono na raty opłatę adiacencką oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

2016-05-31 14:29:30
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2015 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2016-05-20 10:41:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oława o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki uzależnień – pomoc rodzinom z problemem alkoholowym w terminie od 1 marca do 31 lipca 2016 roku

2016-02-01 14:43:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową pylonu reklamowego, zjazdem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 maja w Oławie" planowanego do realizacji na działkach 7/13, 5 AM-70 obręb Oława

2015-11-17 15:07:29
„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” rok szkolny 2015/2016

2015-08-25 14:46:25
Zarządzenie Nr 135/0050/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oława nr 134/0050/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-08-24 14:22:17
Zarządzenie nr 134/0050/2015 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2015-08-21 11:44:36
Zarzadzenie Nr 116/0050/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

2015-08-18 15:31:34
Wykaz osób, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych w zakresie podatków w 2014 r.

2015-06-12 12:25:14
Wykaz osób (fizycznych i prawnych) którym udzielono w 2014 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

2015-06-01 15:07:26
Zarządzenie Nr 147/0050/2014 w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin stanowiącego mienie Gminy Miasto Oława i powołania Komisji przetargowej

 
2014-11-05 08:09:12
OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Oława przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

 
2014-07-30 14:16:01
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

 
2014-07-18 12:24:04
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2013 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 

2014-05-28 15:49:29
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2009 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:35:51
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2008 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:34:09
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2007r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:32:05
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2006r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 
2014-01-27 15:28:04
Wykaz osób (fizycznych i prawnych), którym udzielono w 2012 r. pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego

 

2013-05-29 10:50:36
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu przejęcia przez Gminę Miasto Oława mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji

 

2012-08-24 13:30:57
Wykaz osób (fizycznych i prawnych, którym udzielono w 2011 roku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
2012-05-24 15:15:52
Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu miasta Oława

 
2012-03-06 13:22:50
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2012 R.

 

2012-01-12 14:12:07