Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-23 09:58:38 2018 / Zarządzenie Nr 17/0050/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 6 grudnia w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-21 12:52:25 Obwieszczenia i Postanowienia / Obwieszczenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 5 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. polegającej na budowie odcinka gazociągu n/c PEHD De 90 wraz z przyłączem gazu n/c PEHD De 40 do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Opolskiej 37 w Oławie przewidzianej do realizacji na działkach: nr 13, 7 AM-101 obręb Oława. Publikacja artykułu
2018-02-21 11:29:02 Obwieszczenia i Postanowienia / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obejmującej budowę nowej części biurowej i archiwum oraz łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem wraz z rozbudową parkingu, zagospdarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na dz. nr 10/1 i 10/2 AM-71 obręb Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-02-21 11:28:21 Obwieszczenia i Postanowienia / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obejmującej budowę nowej części biurowej i archiwum oraz łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem wraz z rozbudową parkingu, zagospdarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na dz. nr 10/1 i 10/2 AM-71 obręb Oława Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-02-21 11:22:51 Obwieszczenia i Postanowienia / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obejmującej budowę nowej części biurowej i archiwum oraz łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem wraz z rozbudową parkingu, zagospdarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na dz. nr 10/1 i 10/2 AM-71 obręb Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-20 14:35:27 Kadencja VII 2014-2018 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 13.00 Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-20 14:26:18 Organizacje pozarządowe / Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2018-02-20 14:17:15 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia - skrzyżowanie z torami PKP nr 132 relacji Oława - Lizawice km 156, 753, lokalizowanego na terenie działek nr 9 AM-58, nr 1/1 AM-57, nr 2 AM-49 obręb Olawa Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-20 14:09:06 Organizacje pozarządowe / Oferta realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania kultury fizycznej i sportu, spełniająca warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2018-02-20 12:29:35 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Renowacja elewacji. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu