Wersja archiwalna

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 

 
  

ZARZĄDZENIE Nr 12/0050/2013

Burmistrza Miasta Oława

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz opłat za udostępnienie informacji publicznej i za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 15, art. 23b ust. 2 i 4, art. 23c ust. 1 i 2, art. 23h ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)            Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Oławie,

2)            ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z zmianami.),

3)            wniosku o udostępnienie - należy przez to rozumieć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,

4)            wniosku o ponowne wykorzystywanie - należy przez to rozumieć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy,

5)            wnioskodawcy - podmiot składający wniosek, o którym mowa w pkt. 3 lub w pkt. 4,

6)            ponownym wykorzystywaniu - należy przez to rozumieć ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, o którym mowa w art. 23g ust. 1 ustawy,

7)            opłacie za udostępnienie - należy przez to rozumieć opłatę z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z realizacją wniosku, o którym mowa w pkt. 3, w sytuacjach wskazywanych w art. 15 ust. 1 ustawy,

8)            opłacie za ponowne wykorzystywanie - należy przez to rozumieć opłatę z tytułu dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z realizacją wniosku, o którym mowa w pkt. 4, w sytuacjach wskazywanych w art. 23c ust. 1 i 2 ustawy.

 

§ 2

W zakresie nieuregulowanym w zarządzeniu, znajdują zastosowanie przepisy ustawy.

§ 3

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Urzędu jest zobowiązany w tym zakresie do:

1)            poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Urzędu,

2)            poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd,

3)            poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu,

4)            wykorzystywania informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Urząd nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 

§ 4

 1. W sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę za udostępnienie, w wysokości odpowiadającej ponoszonym wówczas kosztom dodatkowym.

2. W sytuacji, o której mowa w art. 23c ust. 1 i 2 ustawy, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę za ponowne wykorzystywanie. Łączna wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów dodatkowych poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

§ 5

1. Do kosztów dodatkowych wpływających na ustalenie opłaty za udostępnienie zalicza się koszty związane ze wskazanym we wniosku o udostępnienie sposobem udostępnienia oraz związane z koniecznością przekształcenia informacji w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie. 

2. Do kosztów dodatkowych wpływających na ustalenie opłaty za ponowne wykorzystywanie zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy.

 

§ 6

1. Przy ustalaniu kosztów dodatkowych, o których mowa w § 5 bierze się pod uwagę w szczególności:

1)      koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,

2)      koszty elektronicznych nośników danych,

3)      koszty pracy dodatkowej (np. związane z wyszukiwaniem).

2. Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Urząd, o których mowa w ust. 1, ustala się z uwzględnieniem aktualnych parametrów (stawek) wyznaczających należności za - odpowiednio - wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu udostępnienia informacji publicznej.

 


§ 7

1. O wysokości opłaty za udostępnienie Urząd powiadamia wnioskodawcę, w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy.

2. O wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie Urząd powiadamia wnioskodawcę w ofercie, o której mowa w art. 23g ust. 7 pkt 2 ustawy.

3. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, uiszcza się w kasie Urząd lub na bankowe konto Urząd.

                                              

§ 8

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Oława

/-/ Franciszek Październik

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Popowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Popowicz
Czas wytworzenia: 2013-01-22 14:04:20
Czas publikacji: 2013-01-22 14:04:20
Data przeniesienia do archiwum: 2015-03-27