UCHWAŁA Nr LII/399/06 w sprawie nadania STATUTU URZĘDU MIEJSKIEGO W OŁAWIE 

 

UCHWAŁA Nr LII/399/06 w sprawie nadania STATUTU URZĘDU MIEJSKIEGO W OŁAWIE 

UCHWAŁA Nr LII/399/06

Rady Miejskiej w Oławie

z dnia  29 czerwca 2006r.

w sprawie  nadania  STATUTU  URZĘDU MIEJSKIEGO W OŁAWIE.

         
Na podstawie art. 238 ust. 3   oraz art.20 ust.2 i art. 21 ust.1 pkt. 2 i ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 ze zmianami)


Rada Miejska w Oławie

uchwala, co następuje:


§ 1.

Nadaje się  Statut Urzędu Miejskiego  w Oławie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                        Przewodniczący

                             Rady Miejskiej  w Oławie

                            Krzysztof Kłapko

 

 

Statut.doc
 


Liczba odwiedzin : 2106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Popowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Szczepanik
Czas wytworzenia: 2006-06-29 10:00:00
Czas publikacji: 2006-06-29 10:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak