Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

(transmisja obrad Rady Miejskiej w Oławie)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO" informujemy, że:

Dane Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Oława z siedzibą Oława, pl. Zamkowy 15,
55-200 Oława, e-mail: olawa@um.olawa.pl zwany dalej Administratorem.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących
z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: listownie: pl. Zamkowy 15; telefonicznie: tel. 71 303 55 11 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@um.olawa.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Oławie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad udostępniane są na stronie internetowej www.bip.um.olawa.pl – „Rada Miejska - Transmisje obrad”.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.11b i art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na przepis prawa obligujący Administratora do transmisji i udostępniania obrad sesji, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.

Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miejskiej oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi na naruszenie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedziba w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

Informacje dodatkowe

Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

2018-12-20 13:16:39
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Oławie - kadencja 2018-2023

2018-12-06 08:06:38