Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Oławie potępiającego szerzącą się w przestrzeni publicznej przemoc, agresję i mowy nienawiści

2019-02-20 14:03:43
UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWI Z DNIA 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-02-20 14:01:20
UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2019-02-20 13:58:56
Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława”

2019-02-20 13:57:38
UCHWAŁA Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Oława do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”.

2019-02-20 13:56:12
Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Oława

2019-02-20 13:53:18
Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/330/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2019-02-18 15:14:05
Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Opolskiej i Polnej w Oławie, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oławie Nr XXXVII/282/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2019-02-18 15:12:51
Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/430/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Baczyńskiego - Mickiewicza w Oławie.

2019-02-18 15:11:01
Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok.

2019-02-18 15:08:43