Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 14:06:42 Kadencja VIII 2018-2023 / SESJA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 10.00 Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 14:03:43 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA Nr V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Oławie potępiającego szerzącą się w przestrzeni publicznej przemoc, agresję i mowy nienawiści Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 14:01:20 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWI Z DNIA 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Małgorzata Popowicz Edycja artykułu
2019-02-20 14:00:13 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWI Z DNIA 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:58:56 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:57:38 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława” Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:56:12 Kadencja VIII 2018-2023 / UCHWAŁA Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Oława do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy”. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:53:18 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Oława Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-20 13:38:26 Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie. Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-19 15:08:49 Obwieszczenia, Zawiadomienia, Postanowienia / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV, jako powiązanie GPZ R-186 Oława z istniejącą siecią SN w miejscowości Godzikowice przewidzianej do realizacji na działkach: nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 8, 9/11, 15/1, 13 AM-90, nr 58 AM-92, nr 1 AM-102, nr 2 AM-103, obręb Oława Małgorzata Popowicz Publikacja artykułu
2019-02-18 15:14:05 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/330/18 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 września 2018r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:12:51 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Opolskiej i Polnej w Oławie, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oławie Nr XXXVII/282/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:11:01 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/430/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 19 października 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Baczyńskiego - Mickiewicza w Oławie. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:08:43 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:08:16 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:08:04 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:07:52 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 15:06:25 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:04:49 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:02:40 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 15:00:50 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:57:31 Kadencja VIII 2018-2023 / Uchwała Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Oławie na 2019 rok. Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:55:06 Petycje / Informacja na temat petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Oława za 2018 rok Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:40:08 Obwieszczenia, Zawiadomienia, Postanowienia / Obwieszczenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia na rzecz ESV S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 20 KV, jako powiązanie GPZ R-186 Oława z istniejącą siecią SN w miejscowości Godzikowice przewidzianej do realizacji na działkach nr 7, 5 AM-89, nr 18/2, 17, 8, 9/11, 15/1, 13 AM-90, nr 58 AM-92, nr 1 AM-102, nr 2 AM-103, obręb Oława Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:35:45 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 174/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie przy ul. Miodowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 14:35:38 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 174/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oławie przy ul. Miodowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-02-18 14:32:47 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Edycja artykułu
2019-02-18 14:31:50 Zbywanie nieruchomości / Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Skopiowano
2019-02-18 14:27:32 2019 / Zarządzenie Nr 22/0050/2019 Burmistrza Miasta Oława z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Oławie w rejonie ul. Magazynowej, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu Sylwia Kędzierska Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników